Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на освітню діяльність

Ліцензія на надання освітніх послуг, в т.ч. на курси, дошкільні, шкільні установи, ВУЗи

Діяльність в сфері освіти підлягає обов'язковому ліцензуванню.

Лицензування проводить:

 • МОН - з надання послуг у сфері професійно-технічної та вищої освіти;
 • Органи управління освітою обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій - щодо надання послуг у сфері дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Ліцензія видається на термін від п'яти до 12 років включно, але не менш ніж на термін повного циклу навчання за програмою, яка додавалася до заяви про ліцензування.

Ліцензія на освіту 

Ліцензуванню підлягають такі освітні послуги:

 • В сфері дошкільної освіти:
  • догляд за дітьми дошкільного віку;
  • виховання і навчання дітей дошкільного віку;
  • корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку;
 • В сфері загальної середньої освіти - забезпечення отримання:
  • початкової загальної освіти;
  • базової загальної середньої освіти;
  • повної загальної середньої освіти;
 • В сфері позашкільної освіти - Освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямками;
 • У сфері професійно-технічної освіти:
  • первинна професійна підготовка;
  • перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;
  • професійно-технічне навчання;
  • підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;
 • В сфері вищої освіти:
  • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), в тому числі молодих фахівців у вищих професійних училищах і центрах професійно-технічної освіти;
  • військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;
  • перепідготовка за спеціальностями;
  • розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;
  • підготовка іноземців та осіб без громадянства для вступу до вищих навчальних закладів;
  • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без громадянства;
  • підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
  • діяльність за програмами іноземних навчальних закладів (крім діяльності, що здійснюється вищими навчальними закладами України III-IV рівня акредитації за акредитованими програмами вищих навчальних закладів держав - членів Європейського Союзу, аналогічними акредитованими напрямами підготовки (спеціальностями) відповідного навчального закладу);
  • діяльність з надання освітніх послуг навчальними закладами іноземних держав або їх філіями.

Базові документи для отримання ліцензії:

 • Копії установчих документів;
 • Концепція діяльності за заявленою освітньою послугою, яка ґрунтується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та освітніх послуг;
 • Копії затверджених в установленому порядку навчальних планів;
 • Відомості про кількісні показники кадрового, матеріально-технічного, науково-методичного, інформаційного забезпечення освітньої діяльності, наявність бібліотеки (крім дошкільних і позашкільних навчальних закладів) та обсяг її фондів;
 • Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління або користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення надання послуги;
 • Документи про відповідність приміщень закладу та його матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) з підвищеною небезпекою);
 • Копії документів, що засвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу (дипломи про вищу освіту і науковий ступінь, атестат про вчене звання (при наявності), перша сторінка паспорта).

Документи формуються у справу, нумеруються і підписуються керівником навчального закладу. Підпис керівника засвідчується печаткою установи.

У разі наявності у навчального закладу відокремлених підрозділів, які будуть надавати освітні послуги, до заяви про проведення ліцензування, крім зазначених документів, додаються копії рішень про створення таких підрозділів, їх реєстрацію та положення про них.

Здатність навчального закладу надавати послуги підтверджується результатами ліцензійної експертизи.

Орган ліцензування протягом 15 днів з моменту надходження ліцензійних матеріалів проводить попередню експертизу поданих документів і, в разі їх відповідності встановленим вимогам, формує експертну комісію та направляє її до навчального закладу.

Склад експертної комісії затверджується розпорядчим документом, в якому встановлює строк проведення експертизи.

Кількість експертів, що направляються до навчального закладу, залежить від кількості заявлених для ліцензування освітніх послуг, але не може бути більше 3 експертів на одну освітню послугу.

Термін роботи експертної комісії безпосередньо в навчальному закладі не може перевищувати 3 робочих днів.

Експертна комісія у навчальному закладі перевіряє:

 • Достовірність інформації, представленої в Орган ліцензування навчальним закладом разом із заявою про ліцензування;
 • Фактичний стан кадрового, навчального, науково-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення навчального закладу та його відповідність встановленим законодавством вимогам.

За результатами експертизи експертна комісія готує у двох примірниках мотивований висновок про стан забезпечення навчального закладу для надання заявленої освітньої послуги.

Один примірник висновку видається керівнику (уповноваженому представнику) навчального закладу, другий у тижневий строк з дня закінчення експертизи - до Органу ліцензування.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії