Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Реєстрація ЗМІ

Реєстрація друкованих засобів масової інформації (ЗМІ)

Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні - це періодичні видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою, а також іншими мовами.

Особа, заснувала друкований засіб масової інформації, є його засновником. Особи, які об'єдналися з метою спільного заснування видання, вважаються його співзасновниками.

Реєстрація ЗМІ 

Державної реєстрації відповідно до частини другої ст. 11 Закону підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу і способу їх виготовлення.

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

Нормативні акти, що регулюють порядок реєстрації друкованих ЗМІ:

Право на заснування друкованого засобу масової інформації належить:

 • Громадянам України, громадянам інших держав та особам без громадянства, не обмежені у цивільній правоздатності та цивільній дієздатності;
 • Юридичним особам України та інших держав;
 • Трудовим колективам підприємств, установ і організацій на підставі відповідного рішення загальних зборів (конференції).

Державна реєстрація друкованих ЗМІ залежно від сфери розповсюдження здійснюється:

 • загальнодержавної, регіональної (дві і більше областей) та / або зарубіжної сфери розповсюдження - Державною реєстраційною службою України;
 • місцевої сфери розповсюдження - структурні підрозділи головних управлінь юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, в областях, мм. Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру.


Заява про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (зразок)

Відповідно до Закону "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" прошу (сім) зареєструвати (перереєструвати у зв'язку зі зміною засновника, назви, мови, сфери розповсюдження видання) періодичне (або таке, що продовжується) друковане видання).

Повідомляємо необхідні дані:

1.Засновник (засновник) видання (засновник - юридична особа наводить повну назву згідно з документами, які підтверджують його цивільну дієздатність, громадянин України або іншої держави наводить паспортні дані, дані про громадянство, що підтверджується копією відповідних сторінок паспорта).

1-1. пов'язана особа (особа) - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за яким засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов'язаними з нею особами вважаються також члени його сім'ї (чоловік, дружина, діти і батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини ), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;

якщо пов'язаною особою є юридична особа, засновник призводить її повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи;

якщо пов'язаною особою є фізична особа, засновник призводить прізвище, ім'я, по батькові цієї особи, його реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, зазначаються серія та номер паспорта;

2.Види видання: (газета, журнал, збірник, бюлетень, альманах, календар, дайджест)

3.Статус видання: (громадське, суспільне)

4.Найменування (назва) видання:

5.Мова (и) видання: (Змішаними мовами, паралельними випусками (із зазначенням мов)

6.Сфера розповсюдження: (регіональна (із зазначенням областей на які буде поширюватися видання), загальнодержавна, зарубіжна)

7.Категорії читачів:

8.Програмні цілі (основні принципи) (коротка характеристика програмних цілей або тематична спрямованість видання)

9.Прогнозована періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання:

10.Юридична адреса засновника: (кожного із засновників) та його (їх) банківські реквізити, номери засобів зв'язку: (юридична адреса, який приводиться в заяві, повинен збігатися з адресою юридичної особи, визначеному у відповідних документах - статуті (положенні), виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і т.д.)

11.Месцезнаходження редакції:

12.Вид видання за цільовим призначенням (загальнополітичне, з питань економіки і бізнесу, виробничо-практичне, наукове, науково-виробниче, науково-популярне, навчальне, довідкове, літературно-художнє, з питань мистецтва, спортивне, юридичне, еротичне, для дозвілля, медичне , релігійне, уфологічне, екологічне, туристичне, рекламне / понад 40 відсотків обсягу одного номера - реклама /, інформаційне, для дітей тощо)


У разі зміни юридичної адреси, банківських реквізитів, адреси редакції, виду, програмних цілей або тематичної спрямованості, періодичності випуску, обсягу та формату видання, статусу видання, виду видання за цільовим призначенням, зазначених в заяві, зобов'язуюсь (ємося) протягом місяця, з дня, коли такі зміни відбулися, повідомити реєструючий орган, в т.ч. Внести зміни в правовстановлюючих документів.

Заява подається державною мовою в друкованому вигляді на аркуші формату А4 з підписом засновників (співзасновників) або уповноважених ними осіб (для засновників - юридичних осіб підписи уповноважених осіб засвідчуються печаткою).

Перелік документів, які подаються разом із заявою про державну реєстрацію (або перереєстрацію) друкованого засобу масової інформації:

 • завірені печаткою юридичної особи та підписом її керівника копії статуту (положення), що діють на момент подачі;
 • протокол або витяг з протоколу рішення загальних зборів (конференції) у разі заснування друкованого засобу масової інформації трудовим колективом відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;
 • установчий договір між засновниками друкованого засобу масової інформації (засвідчений нотаріально, якщо одна із сторін - фізична особа);
 • довіреність, доручення (якщо заяву та / або установчий договір, угоду між засновником і правонаступником підписує особа, якій таке право не надано правовстановлюючими документами).

Для фізичної особи таким документом є копія паспорта (сторінок, що містять інформацію про громадянство та реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Установчі документи, складені іноземною мовою, подаються для державної реєстрації друкованих засобів масової інформації разом з їх перекладом на українську мову, засвідчені в установленому порядку.

При перереєстрації зазначених документів додаються також:

 • Угода між засновником і правонаступником (у зв'язку зі зміною засновника (співзасновників)
 • копія попереднього свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Заява розглядається в місячний строк з дня його отримання.

За результатами розгляду заяви приймається одне з таких рішень:

 • про державну реєстрацію;
 • про відмову в державній реєстрації;
 • про зупинення строку розгляду заяви про державну реєстрацію;
 • про визнання недійсним свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

У разі виявлення відсутності (неточного або неправильного зазначення) в заяві відомостей, передбачених Законом та Положенням, реєструючий орган в десятиденний термін письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

Призупинення розгляду заяви про державну реєстрацію допускається реєструючим органом не більше ніж на три місяці, якщо:

 • засновник (засновники) не подали) до органу реєстрації всі документи, якими підтверджуються його (їх) цивільна правоздатність та цивільна дієздатність;
 • між засновниками не укладено установчий договір, передбаченого статтею 9 Закону;
 • виникли обставини, при яких з незалежних від реєструючого органу причин своєчасне проведення державної реєстрації неможливе (невідповідність поданих документів законодавству України, наявність рішення суду про заборону розгляду заяви конкретних засновників або конкретного друкованого засобу масової інформації, якщо в результаті прийняття реєструючого органом рішення будуть порушені права і свободи фізичних або юридичних осіб тощо).

Встановлений термін розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації поновлюється з дня, коли заявник письмово повідомить реєструючий орган про усунення причин, що перешкоджають державній реєстрації видання.

Відмова в реєстрації друкованого ЗМІ можлива з наступних причин:

 • якщо назва друкованого засобу масової інформації, його програмні цілі (основні принципи) і тематична спрямованість суперечать статтям 3, 4 Закону;
 • якщо реєструючим органом уже раніше видане свідоцтво друкованому засобі масової інформації з тією ж назвою, за винятком видань, що виходять різними мовами;
 • якщо заяву подано до закінчення року з дня набрання законної сили рішенням про припинення діяльності друкованого засобу масової інформації;
 • якщо засновником (засновниками) порушено вимоги статті 10 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

У разі неподання засновником (засновниками) протягом трьох місяців письмового повідомлення про усунення причин, що перешкоджають державній реєстрації видання, реєструючий орган залишає заяву без розгляду і письмово повідомляє про це засновника (співзасновників).

У разі, якщо є встановлені законом підстави для відмови в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації, реєструючий орган готує правовий висновок про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації з викладенням підстав відмови - конкретних положень законодавства України. У преамбулі наказу вказуються норми Закону, які стали підставою для відмови у державній реєстрації, у пунктах наказу викладається рішення реєструючого органу та роз'яснюється порядок оскарження рішення до суду.

Копія наказу про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації надсилається заявнику супровідним листом за підписом керівника Департаменту, територіального органу юстиції на адресу одного із засновників, зазначену в заяві в установлений законом термін.

Рішення про відмову в державній реєстрації друкованого засобу масової інформації або порушення встановленого статтею 13 Закону порядку розгляду заяви про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації може бути оскаржено засновником (співзасновниками) в суді.

Реєстраційний збір за державну реєстрацію друкованого ЗМІ

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації орган реєстрації письмово повідомляє про це засновнику (співзасновників) та вказує йому (їм) про необхідність сплатити реєстраційний збір за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів» свідоцтво видається після сплати співзасновниками реєстраційного збору, перераховується на бюджетний рахунок, відкритий в органі Державного казначейства України за місцезнаходженням (місцем проживання) платника.

Для отримання рахунку необхідно повідомити органу Державного казначейства України за місцезнаходженням (місцем проживання) платника код державної класифікації доходів бюджету - 22010900.

Призначення платежу: в дохід бюджету, за державну реєстрацію видання ... (назва видання).

Засновник (засновники) сплачує реєстраційний збір протягом одного місяця з дня отримання письмового повідомлення органу реєстрації про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (повідомлення надсилається на юридичну адресу засновника (співзасновників) або адресу, на який вони безпосередньо вкажуть у заяві).

Реєстраційний збір справляється у розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р N 1 287.

За державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації встановлений збір у таких розмірах:

а) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації із загальнодержавною, регіональною та / або зарубіжною сферою розповсюдження - 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах Автономної Республіки Крим, однієї області, обласного центру або двох і більше сільських районів - 24 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації з місцевою сферою розповсюдження в межах одного міста, району, окремих населених пунктів, а також підприємств, установ, організацій - 14 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

г) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, що спеціалізується на матеріалах еротичного характеру, - 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

д) свідоцтва про державну реєстрацію дайджесту - 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

е) свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, заснованого на участі громадян та / або юридичних осіб інших держав, а також юридичних осіб України, у статутному фонді яких іноземний капітал - 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При цьому: розмір реєстраційного збору за видачу свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації для дітей та інвалідів зменшується на 50 відсотків; звільняються від сплати реєстраційного збору друковані засоби масової інформації, засновані з благодійною метою і призначені для безкоштовного розповсюдження.

Збір за реєстрацію друкованого ЗМІ або видачу дубліката свідоцтва

У разі реєстрації друкованого засобу масової інформації за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 50 відсотків встановленого реєстраційного збору.

У разі реєстрації друкованого засобу масової інформації у зв'язку зі зміною найменування засновника за видачу свідоцтва справляється збір у розмірі 20 відсотків встановленого реєстраційного збору.

Видача свідоцтва про реєстрацію друкованого ЗМІ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації видається засновнику (співзасновників) після сплати реєстраційного збору та надання відповідного платіжного документа, який залишається органу реєстрації.

Друкований засіб масової інформації вважається зареєстрованим з дня видачі свідоцтва про реєстрацію.

У разі неподання засновником (засновниками) протягом трьох місяців з дня підписання наказу платіжного документа про сплату реєстраційного збору приймається рішення про вилучення з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації відомостей про це друковане ЗМІ та визнається свідоцтво про державну реєстрацію цього друкованого засобу масової інформації таким, що не підлягає видачі .

Строк реєстрації - до 1 місяця.

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Реєстрація