Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на банківську діяльність

Отримання ліцензії на банки та банківську діяльність

Ліцензія на здійснення банківської діяльності - спеціальний документ, який дозволяє суб'єкту здійснювати діяльність по залученню вкладів, видачі кредитів та інші види банківської діяльності.

Строк видачі ліцензії:
Банківська ліцензія видається протягом 30 днів.

Строк дії ліцензії:
Формально банківська ліцензія є безстроковою. Проте, Національний банк проводить регулярні планові перевірки (не часто, один раз на рік) через яку банківську ліцензію може бути відкликана.

Банківську ліцензію в Україні видає Національний банк України.

Ліцензія на банківську діяльність 

Банківську ліцензію отримати дуже складно. Установи повинні відповідати десяткам вимог. Не дарма Національний банк України і банківська система України вважаються однією з найнадійніших у світі.

Деякі вимоги для отримання банківської ліцензії:

 • отримати банківську ліцензію можливо тільки тоді, коли первісний статутний капітал становить не менше ніж 10 мільйонів Євро;
 • потрібно наявності приміщень, програмного забезпечення і персоналу відповідної кваліфікації для початку роботи банку;
 • оформити банківську ліцензію можливо тільки при наявності принаймні трьох членів правління з відповідною освітою та досвідом управління. Всі члени правління затверджуються Національним банком України.

Реєстрація та ліцензування банків є найбільш важливими функціями банківського нагляду. Вони призначені для обмеження або розширення банківської діяльності відповідно до вимог чинних законів і положень національного банку України.

Реєстрація банку є завершеною в момент внесення відповідного запису в «Республіканської книги реєстрації банків і кредитно-банківських установ». Це означає створення відповідно до законодавства України специфічного юридичної особи - банківської установи. Зворотний процес - відповідний запис в Республіканській книзі показує, що банк як юридична особа припинила своє існування.

Комерційні банки різних видів і форм власності створюються у формі публічних акціонерних товариств відповідно до законів України "Про банки і банківську діяльність", "Про господарські товариства", "Про акціонерні товариства» «Про цінні папери та фондовий ринок", іншими законодавчими актами України і нормативними актами Національного банку України. Комерційний банк створюється і набуває статусу юридичної особи з моменту його реєстрації в Національному банку України.

Засновниками, акціонерами (учасниками) комерційного банку можуть бути українські та іноземні юридичні і фізичні особи, за винятком рад всіх рівнів і органів виконавчої влади, політичних і профспілкових організацій, спілок та політичних партій, державних фондів.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" визначається мінімальний розмір статутного капіталу банку не менше 10 мільйонів Євро.

Статутний капітал комерційного банку формується тільки за рахунок власних коштів учасників (акціонерів). Не слід використовувати для формування статутного фонду в комерційному банку бюджетні коштів, кошти, отримані в кредит і під заставу. Банкам не дозволяється збільшувати статутний капітал за рахунок нерозподіленого прибутку та коштів інших фондів, а також збільшувати статутний капітал для покриття збитків. Внесок учасників (акціонерів) до статутного капіталу банку вноситься тільки у вигляді грошових коштів в національній валюті України.

Для реєстрації комерційного банку протягом двох тижнів після перевірки фінансового стану його засновників в регіональне відділення НБУ за місцем реєстрації банку подаються такі документи:

 • заява про реєстрацію банку;
 • Меморандум, підписаний засновниками банку;
 • Статут банка;
 • протокол установчих зборів;
 • економічне обґрунтування і цілі створення банку;
 • аудиторський висновок про фінансовий стан та платоспроможність засновників;
 • бухгалтерська і фінансова звітність учасників (засновників) банку;
 • про наявність керівників банку (Голова правління і головний бухгалтер);
 • копії платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку;
 • копія звіту про проведення відкритої підписки на акції;
 • договір про надання приміщень для розміщення банку;
 • установчі документи акціонерів;
 • копія рішення органів Антимонопольного комітету України про згоду на створення банку у випадках, передбачених чинним законодавством.

Регіональне відділення НБУ за місцем знаходження комерційного банку протягом двох тижнів з моменту отримання повного пакету документів готує висновок про наступне:

 • фінансове становище, платоспроможності та репутації акціонерів (учасників) банку, наявність вільних власних коштів для внесення до статутного фонду банку, про підтвердження про внесок тимчасового рахунку для коштів банку в статутний фонд кожного акціонера (член) в розмірах, передбачених законом;
 • наявності приміщень для розміщення банку;
 • Професійну придатність і репутація Голова Виконавчого органу (правління) банку і головний бухгалтер банку.

Пакет документів, в тому числі Статуту банку в 4 примірниках і висновок обласного управління Національного банку України, національного банку України.

Документи для реєстрації банку розглядаються Департаментом реєстрації та ліцензування банків, юридичним департаментом, і (при необхідності) іншими департаментами і Комісією Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

Рішення про реєстрацію комерційного банку, створеного за участю іноземного капіталу, приймається Правлінням Національного банку України, а комерційного банку, створеного за участю українського капіталу - Комісією з нагляду і регулювання діяльності банків. Реєстрація здійснюється шляхом внесення відповідних записів в Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово кредитних установ у місячний термін з моменту отримання всіх необхідних документів.

Національний банк України може відмовити в реєстрації комерційного банку в разі порушення порядку створення, невідповідності їх Статуту та інших установчих документів законодавству України, незадовільного фінансового стану, яке несе загрозу інтересам вкладників і кредиторів банку, а також у зв'язку з професійним невідповідності рекомендованого керівництва банку, відсутність належної матеріально-технічної бази.

Рішення про відмову в реєстрації комерційного банку може бути оскаржене в суді.

Комерційні банки, зареєстровані Національним банком України, можуть відкривати філії та представництва після отримання відповідної ліцензії Національного банку України за умови, що з моменту її отримання до моменту відкриття філії ними не порушені вимоги, на яких була отримана ліцензія.

Філія банку – банківська установа, яка не є юридичною особою, діє на основі окремого положення, діє від імені головного банку, має субкорреспондентские рахунок і МФО та здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, за наявності відповідно оформленого доручення головного банку і дозволу на проведення операцій, виданого регіональним управлінням Національного банку України за місцезнаходженням банку.

Представництво банку – банківська установа, який яка не є юридичною особою, діє на основі окремого положення, діє від імені головного банку і ним фінансується. Представництво банку не має права здійснювати банківські операції.

Ліцензування банківської діяльності полягає в наданні банкам офіційного дозволу на здійснення певних банківських операцій.

При видачі ліцензій враховується загальна сума капіталу (статутний і загальний), його фінансовий стан, дотримання банком встановлених фінансових нормативів, термін його діяльності на фінансовому ринку, професійна придатність керівників та позитивні висновки незалежного аудиту.

Ліцензування банківської діяльності здійснюється з метою допуску на ринок банківських послуг комерційних банків та банківських установ, умови яких відповідають встановленим Національним банком України обов'язковим вимогам і не загрожують інтересам їхніх клієнтів.

Комерційні банки (юридичні особи) мають право здійснювати банківські операції тільки після отримання відповідної ліцензії Національного банку України. Філії комерційних банків проводять банківські операції за наявності відповідно оформленого доручення головного банку і дозволу регіонального управління Національного банку України за місцезнаходженням банку.

Операціями банків, які підлягають ліцензуванню, вважаються банківські операції, перелічені в статті 3 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та інші операції з дозволу Національного банку України.

НБУ надає банкам ліцензії на здійснення ряду операцій з готівкою, розрахункові, активні, пасивні операції з валютними цінностями та інші операції.

Закон забороняє здійснення банківських операцій тими господарюючими суб'єктами, які не мають банківської ліцензії, а також передбачає повноваження органів нагляду щодо проведення розслідування щодо тих суб'єктів, щодо яких є підозри, що вони проводять банківські операції, не маючи на це право.

У разі зміни обсягу капіталу банку, його фінансового стану та інших умов Національний банк України може переглянути перелік пунктів ліцензії на виконання банківських операцій в установленому порядку.

НБУ видає новоствореним банкам ліцензії, на виконання банківських операцій, за умови, що вони мають:

 • професійно підготовлених керівників банку (Голова правління і головний бухгалтер), кандидатури яких погоджені з Національним банком України;
 • підрозділ, який буде здійснювати відповідні банківські операції, підрозділ внутрішнього аудиту, укомплектовані професійно придатним по кваліфікації персоналом;
 • відповідні внутрішні документи банку, що регламентують здійснення банком діяльності, яка ліцензується Національним банком України;
 • необхідне банківське обладнання, комп'ютерну техніку, програмне забезпечення та засоби зв'язку, що відповідають вимогам Національного банку України;
 • приміщення банку, яке задовольняє вимогам, встановленим Національним банком України або укладений договір на оренду приміщень на термін не менше 5 років, або свідоцтво про право власності на приміщення.

Національний банк України видає працюючим банкам ліцензії на розширення їх діяльності, якщо вони дотримуються наступних обов'язкових умов:

 • Статутний капітал банку зареєстрований і фактично сплачений у розмірі не менше встановленого Національним банком України;
 • формування резервного фонду банку відповідає вимогам чинного законодавства і нормативних актів Національного банку України, Статуту банку;
 • формування резерву для покриття можливих втрат за кредитами відповідає вимогам чинного законодавства, нормативних актів Національного банку України. Внутрішні документи банку про порядок формування таких резервів не повинні суперечити вимогам Національного банку України;
 • банк дотримується економічних нормативів, встановлених Національним банком України протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку України;
 • забезпечується стабільна беззбиткова діяльність банку протягом шести місяців, що передують його зверненню до Національного банку України про надання ліцензії;
 • стан кредитного портфеля банку не загрожує інтересам його кредиторів і вкладників (сума безнадійних для повернення кредитів не перевищує суму фактично сформованого резервного і страхового фондів банку;
 • формування фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідає чинному законодавству України та нормативним актами НБУ;
 • позитивний висновок незалежного аудитора про діяльність банку за фінансовий рік, що передує обрашенію Банку в НБУ;
 • банківські операції, який ліцензуються НБУ не можуть негативно вплинути на діяльність банку;
 • відсутність порушень чинного законодавства, нормативних актів НБУ і внутрішніх документів банку.

Для отримання ліцензії новостворені банки подають такі документи в НБУ:

 • клопотання банку про видачу ліцензії на здійснення банківських операцій;
 • бізнес-план банку на перші три роки своєї діяльності;
 • професійна придатність керівників відповідних підрозділів;
 • висновок регіонального управління НБУ, щодо технічної готовності і наявність кваліфікованого персоналу.

Рішення про видачу ліцензії приймається Комісією з нагляду і регулювання діяльності банків.

Відкликання ліцензії на виконання банківських операцій є крайнім заходом Національного банку України. До застосування цього заходу НБУ використовує заходи превентивного характеру відповідно до чинних законів і положеннями національного банку України.

Ліцензія на виконання банківських операцій (окремих або всіх) може бути відкликана за клопотанням регіонального управління Національного банку України в разі:

 • виявлення недостовірних даних, на підставі яких була видана ліцензія;
 • затримки початку діяльності, на яку було видано ліцензію, більш ніж на один рік з моменту видачі ліцензії;
 • виникнення загрози інтересам кредиторів і вкладників банку;
 • виявлення порушень банком вимог банківського і антимонопольного законодавства, а також нормативних актів НБУ;
 • збиткової діяльності банку протягом 3-х місяців;
 • систематичного порушення економічних нормативів, встановлених Національним банком України, протягом 3 місяців поспіль або 6 місяців протягом року;
 • виконання операцій, на які не було видано ліцензію;
 • недостовірної інформації та звітності або несвоєчасної їх надання;
 • невиконання у встановлений термін вимог НБУ, що стосуються діяльності банку і умов, на підставі яких була видана ліцензія.

У разі прийняття рішення Комісії про відкликання ліцензії на виконання одного або всіх видів банківських операцій комерційний банк зобов'язаний у день отримання такого рішення призупинити здійснення нових операцій та забезпечити виконання зобов'язань банку по здійсненню банківських операцій, для яких ліцензія була відкликана, перед кредиторами і вкладниками відповідно до укладених договорів. Банк зобов'язаний у триденний термін повернути Національному банку України раніше отриману ліцензію для заміни переліку дозволених операцій.

Підрозділи банківського нагляду Національного банку України та його регіональні управління здійснюють постійний контроль за дотриманням вимог Національного банку щодо припинення операцій, для яких були відкликані ліцензії. Якщо банк не припиняє виконання банківських операцій, для яких були відкликані ліцензії, Правління Національного банку України може прийняти рішення про скасування ліцензій на всі види банківських операцій.

Рішення про відкликання ліцензії на всі банківські операції приймається Правлінням Національного банку України виходячи з пропозицій Комісії з нагляду і регулювання діяльності банків

У разі рішення про анулювання ліцензії на всі види банківських операцій правління Національного банку України зобов'язує засновників акціонерів (учасників) Банк для вирішення двох тижнів в формі подальшого функціонування банку або припинення його діяльності шляхом реорганізації або ліквідації.

Якщо ці вимоги не виконуються, Рада Національного банку України на підставі пропозицій Комісії з нагляду і регулювання діяльності банків приймає рішення про ліквідацію банку.

Рішення Правління Національного банку України щодо відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій, повідомляється всім банкам України, а також оповіщається у всеукраїнських засобах масової інформації.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтеся до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії