Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Ліцензія на фінансові послуги

Отримання ліцензії на діяльність фінансових установ

Фінансові послуги надаються фінансовими установами, внесеними до Державного реєстру фінансових установ.

Фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку.

До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.

Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ.

Ліцензія на фінансові послуги 

Фінансовими вважаються такі послуги:

 • випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та / або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;
 • довірче управління фінансовими активами;
 • діяльність з обміну валют;
 • залучення фінансових активів із зобов'язанням їх повернення;
 • финансовий лізинг;
 • надання коштів у позику, в т.ч. і на умовах фінансового кредиту;
 • надання гарантій і поручительств;
 • переказ коштів;
 • послуги в сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення;
 • професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 • факторинг;
 • управління майном для фінансування об'єктів будівництва та / або здійснення операцій з нерухомістю;
 • операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів;
 • банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Етапи створення фінансової установи:

 • Державна реєстрація юридичної особи;
 • Внесення інформації про юр.особою до Державного реєстру фінансових установ;
 • Отримання ліцензії на здійснення певних видів фінансової діяльності.

Документом, що підтверджує статус фінансової установи, є Свідоцтво, яке видається без зазначення строку дії.

Нацкомфінпослуг вносить заявника до Реєстру, в разі, якщо:

 • в установчих документах заявника зазначено вичерпний перелік видів фінансових послуг, які надаватиме заявник як винятковий вид його діяльності з урахуванням вимог законодавства, в тому числі з урахуванням обмежень щодо суміщення окремих видів фінансових послуг. Установчими документами заявника може передбачатися надання заявником послуг (операцій), пов'язаних з наданням фінансових послуг, виключно у випадках, коли право надання таких послуг (операцій) прямо визначено законом. Установчі документи фінансової установи - юридичної особи публічного права повинні відповідати вимогам спеціального нормативно-правового акта, відповідно до якого створено таку юридичну особу, і Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 • наявності у заявника внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг, і примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, повинні відповідати вимогам законодавства і затверджуватися уповноваженим органом заявника відповідно до його установчими документами;
 • наявності системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства;
 • наявності облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання), які повинні відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності в Нацкомфінпослуг;
 • формування заявником статутного (складеного, пайового) капіталу грошовими коштами, а також відповідність розміру статутного (складеного, пайового) та / або власного капіталу заявника вимогам законодавства в разі, якщо такі вимоги встановлені (крім фінансової установи - юридичної особи публічного права);
 • відповідність керівника та головного бухгалтера заявника Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року № 1590;
 • наявність у заявника умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме:
  • власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням заявника, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
  • відповідної комп'ютерної техніки, яка дає можливість забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, і засобів зв'язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

Документи для внесення до Реєстру Фінансових установ:

 • Реєстраційна картка;
 • Завірена підписом керівника і печаткою копія Статуту;
 • Підтверджена аудитором фінансова звітність (Баланс і Форма 2) за останній календарний рік і проміжна фінансова звітність;
 • Аудиторський висновок щодо формування статутного капіталу;
 • Довідка про організацію бухгалтерського обліку і необхідного технічного та програмного забезпечення;
 • Копії внутрішніх документів, що регламентують порядок надання фінансових послуг;
 • Копії документів про освіту і підвищення кваліфікації директора і головного бухгалтера;
 • Копії трудових книжок директора і головного бухгалтера або виписки з них;
 • Довідка про відповідність директора і головного бухгалтера професійним вимогам;
 • Довідка про наявність власного або орендованого приміщення, спеціального технічного обладнання, відповідного програмного забезпечення;
 • Зразки договорів зі споживачами фінансових послуг.

Строк внесення в Реєстр - 30 календарних днів.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії