Домой Отправить почту В избранное Друкувати
Английский язык ENG Русский язык РУС Украинский язык УКР
тел.: (044) 240-75-10
(050) 462-75-10
(050) 334-84-55
email: info@respectum.com

 

Індивідуальні ліцензії НБУ

Отримання індивідуальних ліцензій НБУ на інвестування за кордон, на розміщення валютних цінностей на рахунках за кордоном, на переказ іноземної валюти, реєстрація договорів позики

ЛІЦЕНЗІЯ НА ІНВЕСТУВАННЯ ЗА КОРДОН

Інвестиція за кордон - валютна операція, яка передбачає вкладення суб'єктами інвестицій валютних цінностей в об'єкти інвестицій за кордоном з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Інвестиції можуть здійснюватися у формі створення юридичних осіб за кордоном, придбання корпоративних прав та цінних паперів іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України, і в інших формах, не заборонених законами України.

Процес отримання ліцензії на здійснення інвестування за кордоном не простий і вимагає спеціальних знань в сфері валютного контролю.

Необхідно пам'ятати, що існує відповідальність за інвестування за кордон без отримання ліцензії, і більш того, при допущенні порушень в цій сфері в подальшому видача такої ліцензії суб'єкту, що порушує закон, неможлива.

Ліцензія НБУ 

Інвестиції діляться на капітальні, фінансові та реінвестиції.

Капітальна інвестиція - валютна операція, передбачає придбання об'єктів нерухомого майна, інших основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Фінансова інвестиція - валютна операція, передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на:

Прямі інвестиції - валютна операція, яка передбачає внесення коштів до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Портфельні інвестиції - валютна операція, яка передбачає придбання цінних паперів, їх похідних та фінансових активів за кошти на фондовому ринку.

Реінвестиція - валютна операція, яка передбачає здійснення капітальних або фінансових інвестицій за рахунок доходу (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій.

Документи для отримання ліцензії на інвестування:

 • Заява на видачу ліцензії;
 • Оригінали або нотаріально завірені копії договорів (угод) і / або інших документів (рішення засновника, протокол загальних зборів акціонерів і т.п.), які є підставою для здійснення резидентом інвестиції за кордон;
 • Оригінали або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію нерезидента за кордоном (виписка з торгового, банківського, судового реєстру), в статутний капітал якого інвестуються кошти. Подаються під час здійснення прямої інвестиції;
 • Оригінали або нотаріально завірені копії документів про реєстрацію частки статутного капіталу (об'єкта інвестиції), яку планує отримати резидент (виписка з рахунку в цінних паперах, сертифікат корпоративних прав, установчі документи нерезидента, що містять інформацію про зареєстрованому статутному капіталі і т.д.). Подаються у разі здійснення прямої інвестиції;
 • Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить інформацію про орган доходів і зборів, в якому заявник перебуває на обліку (для заявників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців);
 • Копії сторінок паспорта (або документа, який його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання, завірені підписом заявника (для заявників - фізичних осіб, крім підприємців);
 • Оригінали або нотаріально завірені копії документів, що підтверджують наявність у нерезидента-продавця права власності на об'єкт інвестиції (виписки з рахунку в цінних паперах, виписки з реєстру об'єктів нерухомості і т.д.). Не потрібно в разі здійснення прямої інвестиції;
 • Інформацію органу доходів і зборів про виконання обов'язків заявника як платника податків (для заявників - юридичних осіб) або інформацію про майновий стан заявника відповідно до податкового законодавства - довідку органу доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) (для заявників - фізичних осіб) за останній звітний (податковий) період (рік). Зазначені в цьому пункті документи подаються при здійсненні інвестиції на суму понад 10 000 євро (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день подачі заяви на отримання ліцензії) в один календарний рік на користь однієї особи;
 • Оригінал або копію звіту про оцінку (акта оцінки) ринкової вартості об'єкта інвестиції, складеного уповноваженою особою (суб'єктом оціночної діяльності). Зазначена в заяві про видачу ліцензії сума інвестиції не може перевищувати ринкову вартість об'єкта інвестиції за вказаними в цьому підпункті актом. Термін між датами оцінки ринкової вартості об'єкта інвестиції та укладення резидентом договору про здійснення інвестиції за кордон (придбання об'єкта інвестиції) повинен складати не більше 30 календарних днів. Не потрібно в разі придбання цінних паперів і корпоративних прав в межах їх номінальної вартості. Копії документів, передбачених цим підпунктом, засвідчуються суб'єктом оціночної діяльності або нотаріально;
 • Довідку заявника в довільній формі, що містить інформацію і розрахунки, що підтверджують відповідність інвестиції вимогам, встановленим законодавством України, за структурою активів, дозволяється приймати для представлення страхових резервів (в разі здійснення інвестиції страховиком зі страхування життя), або по структурі активів інституту спільного інвестування / недержавного пенсійного фонду (в разі здійснення інвестиції за рахунок активів інституту спільного інвестування / недержавної пенсії ного фонду). Довідка засвідчується підписом керівника (заступника керівника) заявника та відбитком його печатки.

Національний банк України має право запитувати і отримувати від заявника додаткові документи або їх копії, необхідні для з'ясування обставин щодо операції по здійсненню інвестицій.

Термін розгляду НБУ пакета документів для видачі ліцензії не повинен перевищувати 25 робочих днів з дати його отримання.

Власник ліцензії особисто пред'являє оригінал ліцензії уповноваженому банку, через який повинна переводитися іноземна валюта за межі України (у разі здійснення інвестиції за кордон у безготівковій формі). Уповноважений банк на цій ліцензії робить відмітку, яка повинна містити суму та дату переказування іноземної валюти за межі України, і зберігає її копію з відмітками в установленому Національним банком України порядку.

Ліцензія видається резиденту на строк, необхідний для здійснення інвестиції.

Держмито за видачу ліцензії на інвестування - 3560 грн.

ЛІЦЕНЗІЯ НА РОЗМІЩЕННЯ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ НА РАХУНКАХ ЗА КОРДОНОМ

Розміщення валютних цінностей на рахунку - зарахування валютних цінностей на рахунок резидента або його відокремленого структурного підрозділу, який відповідно до законодавства країни місцезнаходження не є юридичною особою, та / або наявність залишку валютних цінностей на рахунку цього резидента (його структурного підрозділу).

Без ліцензії розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через рахунки такі резиденти:

 • уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є кореспондентськими);
 • фізична особа під час її перебування за кордоном;
 • дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;
 • представництва іноземних інвесторів за угодами про розподіл продукції.

Термін дії ліцензії не може перевищувати одного календарного року.

Початок терміну дії ліцензії не може встановлюватися раніше дати видачі ліцензії.

Власник ліцензії зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня після дня закінчення терміну дії ліцензії перерахувати залишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, який зазначений у ліцензії, та / або зняти валютні цінності з рахунку і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, при яких порядок використання рахунку, установлений законодавством країни, в якій цей рахунок відкрито, не дає змоги виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію).

Документи для отримання ліцензії на розміщення валютних цінностей:

 • Заява про видачу ліцензії;
 • Виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та довідку про взяття на облік як платник податків або їх копії, засвідчені нотаріально або державними органами, які видали документи;
 • Довідку уповноваженого банку, в якому з власного рахунку (на власний рахунок) заявника проводитимуться операції з перерахування (зарахування) валютних цінностей на рахунок (з рахунку) і буде здійснюватися обов'язковий продаж надходжень в іноземних валютах 1-ї групи Класифікатора.

Термін розгляду Департаментом (Управлінням) документів заявника становить не більше 25 робочих днів і відлічується з дати звернення.

Держмито за ліцензію на розміщення валютних цінностей - 3470 грн.

Нормативні документи, які регулюють отримання ліцензії:

Звертайтесь до нас за безкоштовними консультаціями!

Ліцензії